ویتامین D

ویتامین D

ویتامین D

ویتامین D نقـش مهمـی در قسـمتهای مختلـف بــدن برعهــده دارد کــه یکــی از آنهــا تأثیــر در تکامــل اســتخوان مــی باشــد. در معــرض نــور خورشــید بــودن و اســتفاده از محصــولات لبنــی دارای ویتامین D بــه میــزان قابــل توجهــی ســبب کاهــش بــروز کمبــود ویتامیـن Dمـی شـود .

ایـن ویتامیـن یـک ویتامیـن محلـول در چربـی بـوده کـه چنـد عملکـرد مهـم در بـدن دارد:

1 -کلســیم و فســفر رژیــم غذایــی را از روده هــا جـذب مـی کنـد.

2-از پوکی استخوان جلوگیری می کند

3 -ســطح کلســیم و فســفر را در خــون در محـدوده طبیعـی نگـه مـی دارد.

4 -بهبود عملکرد عضلانی

5 -بهبود عملکرد سیستم ایمنی و ایمنی عروق خونی و سلامت قلبی

6.ممانعت از تکثیر سلولهای سرطانی

7.پیشگیری از التهاب تیروییدی

همانطور که ذکر شد این ویتامین مهم درعملکرد بسیاری از سیستمهای بدن نقش دارد و مکمل یاری آن با توجه به آزمایش و سطح خونی آن انجام میشود.

منابع ویتامین D:

ایـن ویتامیـن در پوسـت تحت تاثیر نور خورشـید ســاخته مــی شــود. میــزان نــور خورشــیدی کــه جهــت ســاخت ویتامیــن د لازم اســت متفــاوت بــوده و بــه ســن، رنــگ پوســت و بیماریهــای زمینـه ای ارتبـاط دارد. افـراد بـا پوسـت تیـره تـرنیازمنـد بـه مواجهـه بیشتــر بـا نـور خورشـید بـه ویــژه در فصــول ســرد ســال هســتند.

منبـع مهـم دیگـر منابـع غذایـی مـی باشـند. این ویتامیــن در ماهــی هــای چــرب(سالمون، هالیبوت و کاد) ،

روغــن کبــد ماهــی و بــه مقــدار کمتــر در تخــم مــر غ وجــود دارد. همچنیــن در محصولات لبنــی نیــز بــه مقادیــر متفــاوت وجــود دارد.

اگر به سلامتی و رژیم غذایی خود بها می دهید در مرکز سلامتی و رژیم درمانی سانته میتوانید به تمایی معیار های سلامتی خود برسید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *